Pravila zaštite od požara

Prilikom sačinjavanja Pravila zaštite od požara konsultuje JUS TP 21 Tehnička preporuka za zaštitu od požara stambenih, poslovnih i javnih zgrada. Zanimljivo je da po to

Plan zaštite od požara

Svi subjekti koji su svrstani u prvu I drugu kategoriju ugroženosti od požara obavezni su da donesu Plan zaštite od požara koji  naročito sadrži :

Organizovanje zaštite od požara prema ugroženosti od požara

I Kategorija objekata Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa visokim rizikom od izbijanja p

Kategorizacija objekata prema ugroženosti od požara

Kako bi se preduzele mere za uspešno funkcinosianje I sprovođenje zaštite od požara u poljoprivredi, MUP vrši kategorizaciju objekata, delatnosti I zemljišta prema ugorže