Kretanje otpada

Svako kretanje otpada, osim otpada iz domaćinstva prati poseban Dokument o kretanju otpada.

Obaveze lica za upravljaje otpadom

Proizvođač otpada ili drugi držalac otpada može vršiti tretman otpada samostalno ili preko posrednika ili preko drugog pravnog lica ili preduzetnika koje obavlja poslove

Odgovornost proizvođača otpada

Proizvođač otpada (svako lice čijom aktivnošću nastaje otpad (izvorni proizvođač otpada) ili svako lice čijom aktivnošću prethodnog tretmana, mešanja ili drugim postupcim