Odredbe Zakona o Bezbednosti i zdravlju na radu (BZNR) se ne primenjuju pri obavljanju specifične vojne službe, pri obavljanju policijskih poslova, poslova zaštite I spasavanja iz delokruga nadležnog državnog organa , kao I poslovima zaštite I spasavanja koje obavljaju drugi subjekti, u kojima su pitanja BZNR pri obavljanju tih poslova definisani posebnim zakonim I propisima donetim na osnovu tog zakona.

Odredbama Zakona o Bezbednosti i zdravlju na radu (BZNR) definisano je šta je zaposleni:

  • domaće ili strano fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca
  • lice koje po bilo kom osnovu obavlja rad ili se osposobljava za rad kod poslodavca, osim lica koje je u radnom odnosu kod poslodavca radi obavljanja kućnog pomoćnog osoblja

Prava, dužnosti i obaveze zaposlenih u okviru BZNR

Zaposleni ima pravo i obavezu da : se pre početka rada upozna sa merama bezbednosti i zdravlja na radu na poslovima ili na radnom mestu na koje je određen, kao i da se o

Kada zaposlenom preti neposredna opasnost po život ili zdravlje, on ima pravo da preduzme odgovarajuće mere, u skladu sa svojim znanjem i tehničkim sredstvima koja mu sto