Odredbe Zakona o Bezbednosti i zdravlju na radu (BZNR) se ne primenjuju pri obavljanju specifične vojne službe, pri obavljanju policijskih poslova, poslova zaštite I spasavanja iz delokruga nadležnog državnog organa , kao I poslovima zaštite I spasavanja koje obavljaju drugi subjekti, u kojima su pitanja BZNR pri obavljanju tih poslova definisani posebnim zakonim I propisima donetim na osnovu tog zakona.

Odredbama Zakona o Bezbednosti i zdravlju na radu (BZNR) definisano je šta je poslodavac  :

  • domaće Ili strano pravno lice, odnosno fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje jedno ili više lica
  • fizičko lice koje po bilo kom pravnom osnovu obezbeđuje posao zaposlenom , izuzimajući lice koje posao obezbeđuje u domaćinstvu I nosioca porodičnog poljoprivrednog domaćinstva, koji obavljaju posao sa članovima porodičnog poljoprivrednog domaćinstva u skladu sa propisima o poljoprivredi
  • fizičko lice koje sa članovima svog porodičnog domaćinstva obavlja privrednu ili drugu delatnost

Opšte obaveze poslodavca

Poslodavac se ne oslobađa obaveza i odgovornosti u vezi sa primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu određivanjem drugog lica ili prenošenjem svojih obaveza i odgovorn

Akt o proceni rizika

Na osnovu odredaba Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (BZNR), obaveza poslodavca je da u pisanoj formi donese Akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj ok

Osposobljavanje zaposlenih

Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad poslodavac obavlja teorijski i praktično, u skladu sa programom osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad koji donosi pos

Organizovanje poslova BZNR

Obaveza poslodavca je da organizuje poslove Bezbednosti i zdravlja na radu (BZNR). Poslove bezbednosti može da obavlja lice koje ima položen stručni ispit. Ako poslodav

Kada dva poslodavca dele poslovni prostor...

Međusobnu saradnju poslodavci ostvaruju pismenim sporazumom kojim se određuje lice za koordinaciju zajedničkih mera kojim se obezbedjuje bezbednost I zdravlje svih zaposl