Država regresira nabavku đubriva sa po 2000 dinara po hektaru.

Odobrava se regres od 10 dinara po kilogramu kupljenog đubriva, a najviše 2.000 dinara po hektaru.
Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka, Ministarstvu finansija - Upravi za trezor, u periodu od 3. maja do 30. septembra tekuće godine. Kako se navodi u pravilniku, uz zahtev podnosi se original fiskalnog isečka izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase. Ako se iz fiskalnog isečka ne mogu utvrditi svi podaci neophodni za ostvarivanje prava na regres za đubrivo, uz fiskalni isečak podnosi se i original račun.

Pripreme za prolećnu setvu


Za najviše 15 dana ratari će početi novu proizvodnju. Niske temperature tokom zime ohladile su zemljište pa još nije postignuta optimalana temperatura u setvenom sloju zemljišta. Iako je ugovaranje nabavke mineralnog đubriva počelo još u jesen 2016. dosadašnja praksa pokazala je da se ovi poslovi intenziviraju u proleće. Pre svega nabavka UREE za prihrani, kao najčešći izvor azota, ali i AN, KAN i ostalih đubriva koja sadrže azotnu komponentu. Trgovci su već ponudli poljoprivrednicima azotna đubriva, po nešto višim cenama u odnosu na prethodnu sezonu.UREE se kreće od 29 din/kg do 34 din/kg. Beležimo i ekstremne primere od 40 din/kg i više. Sve u zavisnosti ko je proizvođač i naravno koja ruka je trgovac. Poznato je da će mnogi ratari đubrivo nabaviti kroz nabavku u paritetima, što je prema sadašnjim cenama na tržištu skuplja nabavka ali kao i svake godine poljoprivrednici računaju da će cena njihovih proizvoda u sezoni pasti.  

Osim azotnih, u proleće se unose i NPK formulacije. Tradicionalno naši poljoprivrednici se opredeljuju za formulaciju 16:16:16 ruskog proizvođača, ali oni koji se ozbiljno bave proizvodnjom znaju da se upotreba NPK ne preporučuje bez prethodne analize zemljišta. U ponudi su NPK đubriva stranih ali i domaćih proizvođača sa vrlo velikim rasponom u ceni, već u zavisnosti od formulacije, koncetracije hranljivih elemenata, izvora fosfora i azota kao NP komponenti i sl. 
Naš savet je da od trgovca potražite objašnjenje upravo o izvorima azota i fosfora, jer od toga zavisi da li će hranivo biti iskorišćeno u ovoj ili u narednoj sezoni. Ovo naročito važi za fosfor. 


Kako god se odlučili da kupite đubrivo, važno je da uzmete račun jer i ove godine država regresira nabavku sa po 2000 dinara po hektaru.
Nov pravilnik o regresu za đubrivo, objavljen u Službenom glasniku, propisuje da pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava ima pravo na korišćenje ovog podsticaja ako su računi izdati u periodu od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine.
Odobrava se regres od 10 dinara po kilogramu kupljenog đubriva, a najviše 2.000 dinara po hektaru. Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka, Ministarstvu finansija - Upravi za trezor, u periodu od 3. maja do 30. septembra tekuće godine.  Kako se navodi u pravilniku, uz zahtev podnosi se original fiskalnog isečka izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase. Ako se iz fiskalnog isečka ne mogu utvrditi svi podaci neophodni za ostvarivanje prava na regres za đubrivo, uz fiskalni isečak podnosi se i original račun.
Uprava upoređuje podatke iz zahteva i podatke iz priloženih dokaza sa podacima o prijavljenim površinama i zasejanim, odnosno zasađenim površinama, utvrđuje da li su ispunjeni uslovi propisani zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom, odobrava isplatu i daje nalog za prenos sredstava po osnovu regresiranja na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva.
 Ostavite komentar