Kako baždariti rasipač za đubrivo?

Dolazi vreme za razbacivanje mineralnog djubriva pa da se podsetimo kako se baždari rasipač. Kako ćete uraditi baždarenje?

Prvo odrediti količinu mineralnog đubriva

  1. Prvo odredite kolika će biti količina mineralnog djubriva koja će biti bačena po ha, izmerite radnu širinu rasipanja i izaberite brzina kretanja agregata.
  2. Kada ste to uradili onda primenite formulu: (kg/ha x km/h x radna širina rasipanja)/ 600= kg/min, ovaj rezultat pomnožite sa 0.575 i dobijete normu za kg/kj.
  3. Znači uspete mineralno djubrivo u rasipač, odredite koji je to broj obrtaja i brzina kojm ćete raditi i koja je radna širina. Skinete lulu ili disk podesite taj broj obrtaja i otvorite zasun i merite jedan minut i izmerite količinu koja je "izašla" iz rasipača i vidite da li se poklapa sa izračunatom količinom. Ako nije podešavate na onoj ručici odvrtanjem ili zavrtanjem i ponovite merenje.
  4. Izbegavajte tabele na rasipačima jer dosta odstupaju zbog zapreminske mase samog mineralnog đubriva. Za svako djubrivo koje koristite obavezno uradite baždaranje!

Najjednostavniji način određivanja protoka mineralnog đubriva je sledeći:
  • traktorom vozimo brzinom od 8 do 12 km/h i odredimo vreme potrebno za rasipanje po jedinici površine,
  • u mestu sakupimo količinu đubriva koja je rasuta u jedinici vremena (znamo za koje vrijeme će se uraditi određena površina)
  • mineralno đubrivo se skuplja u odgovarajuću posudu
Na ovaj način utvđujemo da li je tačno određena doza rasuta po površini.

Način određivanja protoka kod rasipača sa njihajućom cevi je slijedeći:
  • skinemo njihajuću cev,
  • uključimo pogon i skupljamo đubrivo u kantu ili neku drugu posudu.
Na taj način određujemo koliko se đubriva raspe u minuti. Kada znamo za koliko vremena možemo da uradimo jedinicu površine, na osnovu utvrđenog protoka u minutu, proveravamo da li je protok u redu. Ovo isto možemo uraditi kod rasipača sa kružnom pločom.

Možete i ovako

Drugi način utvrđivanja protoka đubriva je tako što u rasipač naspemo određenu količinu đubriva i izmerimo radnu površinu. Nakon što se potroši svo đubrivo, odredimo koja je površina na koju je rasuta količina đubriva.

autor: Panon STIB i redakcija eKSpert

(tekst je autorski i podleže Zakonu o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije, član 1. stav.2. Objavljen je u skladu sa Članom 40. Zakona. Svako neovlašćeno i ne dozvoljeno kopiranje smatra se kršenjem Člana 208. i kao takvo podleže sankcijama predviđenim Članom 215. i Članom 216.)

Ostavite komentar